განხორციელებული

ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ მიერ განხორციელებული პროექტები: 

 • „სოციალურ–ეკონომიკური ინიციატივები, ახალი შესაძლებლობები, კონსტრუქციული და მდგრადი გარემო დევნილთათვის, სამეგრელო  ზემო სვანეთის რეგიონებში”   (დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,  განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. 2016 წ)
 • „სოციალურ–ეკონომიკური ინიციატივები, ახალი შესაძლებლობები, კონსტრუქციული და მდგრადი გარემო დევნილთათვის, იმერეთის რეგიონებში” (დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,  განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.  2016 წ)
 • სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების შესაძლებლობები (დონორი: Evoluxer S.L 2016 წ)
 • „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში  2015 წლისს 22 ივლისს შესული ცვლილებების შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში სოფლის მოსახლეობის  ჩართვის მხარდაჭერა” (დონორი CIDA, OSGF. 2016 წ).
 • „დევნილთა  თვითუზრუნველყოფისა და საზოგადოებაში  ინტეგრაციის ხელშეწყობა“ (დონორი: საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ CHCA  და ევრო კავშირი EU. 2015-2016 წ).
 •  „ყოფილ  მსჯავრდებულთა  ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა“ ( დონორი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. 2016 წ)
 • „ტურიზმი სოფლად, როგორც რეგიონის სოფლის ეკონომიკური განვითარების  პოტენციალი და სიღარიბის შემცირების გზა რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში“ (დონორი: გაეროს განვითარების ფონდი UNDP. 2015-2016  წ).
 • „კენკროვანი კულტურების მოყვანის  და გადამუშავების სადემონსტრაციო მოდელების მოწყობა“ (დონორი: ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ 2016 წ).
 •  „ორგანიზაციის სოციალური საწარმოს ხელშეწყობა“ (დონორი: ადამიანი გაჭირვებაში, People In need (PIN). 2015 წ)
 • „ი.გ.პ.თა სოციალურ – ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სამართლებლივი გაძლიერება ადგილობრივ თვითმართველობებთან თანამშრომლობით“ (დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო,   OSGF. 2015 წ)
 • „პრივატიზირებულ დევნილი თემში მიკრო პროექტების განხორციელება“ (დონორი: დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში.  2015 წ)
 • „სურსათის  უსაფრთხოება და საარსებო წყაროების მეშვეობით მიკროგრანტების გადაცემა დაუცველი ფენებისთვის რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და სამეგრელო –ზემო სვანეთის  რეგიონებში”. (დონორი: Chemonics. 2013-2014 წ)
 • „იმერეთის რეგიონში მცხოვრები შეჭირვებული დევნილი მოსახლეობის შესაძლებლობების და სამეწარმეო უნარ ჩვევების  განვითარება და თვითდასაქმებასა და სოციალურ ეკონომიკური ინტერგარციაში ხელშეწყობა“ (დონორი: CSRD. 2013-2014 წ)
 • „ქ. ქუთაისსა და წყალტუბოში დევნილთა რეაბილიტირებული ცენტრების ამხანაგობების გაძლიერება საკუთრებით სარგებლობის ადვოკატირება–ლობირებაში“. (დონორი: დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში. 2014 წ)
 • „ფერმერთა მომსახურების გაუმჯობესებით  და მდგრადი განვითარებით  სიღარიბის დაძლევა   რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში“ (დონორი: იაპონიის საელჩო საქართველოში,  Japan Embassy. 2013 წ)
 • „დევნილი მოსწავლე  ახალგაზრდების სასოფლო-სამეურნეო ცოდნის  პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ათვისება და განვითარების ხელშეწყობა“ (დონორი: ა.შ.შ. საელჩო საქართველოში  US Embassy. 2013-2014 წ)
 • „იძულებით გადაადგილებულ მოზარდთა ახალი ინიციატივები და ახალი შესაძლებლობები“ (დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო,  OSGF. 2012 წ)
 • „სოფლის განვითარება რაჭა–ლეჩხუმში“  (RDRL)  (დონორი: ქეა საერთაშორისო და შვეიცარიის განვითარების სააგენტო,  CARE, SDC.  2009-2013 წ)
 • „იმერეთის რეგიონის, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებული ხარისხის მომსახურების მიწოდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია“  (დონორი: გადავარჩინოთ ბავშვები,  Save the Children. 2011-2012 წ)
 • „იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის მობილიზაცია და ინტეგრაცია“  (დონორი მსოფლიო ბანკი და თემის განვითარების ცენტრი: World Bank , CDPIDP  2010–2011 წ)
 • „იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის  ეკონომიკური განვითარების და საარსებო წყაროების მხარდაჭერა“ (დონორი გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა UNWFP. 2011 წ)
 • „დევნილთა თვითკმარობის გაძლიერება იმერეთის რეგიონში“ (დონორი: გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი: UNHCR 2009-2011წ)
 • „ დევნილთა პროფესიული ტრენინგები/სწავლება  და შემდგომი დასაქმება იმერეთსა და სამეგრელოს რეგიონებში“  (დონორი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, IOM. 2011–2012 წ)
 • „ სათემო ინიციატივების გაძლიერება სიღარიბის შემცირებისათვის რაჭა, ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში“ (დონორი:ქეა საერთაშორისო, ევრო კომისია, CARE, EC. 2009-2011 წ)
 • „დევნილი თემის მობილიზაცია და საარსებო წყაროების ინიციატივების მხარდაჭერა და  უზრუნველყოფა“ (დონორი: კათოლიკური დახმარების სამსახური CRS.     2009-2010 წ)
 • „შემოსავლების გენერირება და დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობის შემოსავლების გაზრდა“.  (დონორი:კათოლიკური დახმარების სამსახური CRS. 2007-2009 წ)
 • „საქართველოში 1991-1993 წლის კონფლიქტის მონაწილე ვეტერანთა რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია“  (დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“,   OSGF. 2008 წ)
 • „ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური განვითარება“ (დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო,  OSGF. 2007 წ)
 • „ თემის მობილიზაცია და სოციალურად დაუცველი ფერმერების გაუმჯობესება თვითუზრუნველყოფისათვის   გურიის, რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში“ (დონორი: გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა, UNWFP. 2004-2006 წ)
 • „იძულებით გადაადგილებულ პირთა როლის და შესაძლებლობების გაზრდა  ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში“ (დონორი: შერიგების რესურსები, Conciliation Resources. 2004-2010 წ)
 • „რაჭის რეგიონის ფერმერთა განვითარების ხელშეწყობა და დასაქმება ხილის წარმოების სფეროში “  (დონორი: მსოფლიო ბანკი და საქართველოს მთავრობა, World Bank, Georgian Government. 2004 წ)
 • „დევნილთა პრობლემებზე ორიენტირებული არა სამთავრობო ორგანიზაციების კოალიიცის განვითარება“. (დონორი: დანიის ლტოლვილთა საბჭო DRC. 2004 წ)
 • „აფხაზეთიდან  ი.გ.პ. თა თემის მობილიზაცია და მათი სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება“  (დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა, UNDP. 2003 წ)
 • „თემის მობილიზაცია და სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება იმერეთის და რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში“. (WGSMI Project). (დონორი: CARE საერთაშორისო. 2002–2004 წ)
 • „სოფლის მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა  იმერეთის, გურიის და რაჭა, ლეჩხუმის, და ქვემო სვანეთის რეგიონებში“.  (დონორი: გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა, UNWFP. 2002-2003 წ)
 • „ორგანიზაციის საქმიანობების დაგეგმარება და ორი წლის ანგარიშის გამოცემა“ (დონორი: Horizonti. 2002 წ)
 • „ახალგაზრდა ჟურნალისტების მხარდაჭერა და საინფორმაციო ბიულეტენების გამოცემა“  (დონორი: გაეროს მოხალისეები, UNV . 2002 წ)
 • „დევნილთა სიტუაციური კვლევა იმერეთის რეგიონში“ (დონორი:  დანიის ლტოლვილთა საბჭო, DRC. 2002 წ)
 • „ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება სახალხო დიპლომატიის აღდგენის კავშირებით და გზით“ (დონორი:  ბრიტანეთის საელჩო – DFID. 2001 წ)
 • „დევნილთა პრობლემებზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარება“ (დონორი: გაეროს მოხალისეები, UNV.  2001 წ)
 • „თემის მობილიზაცია, თავშესაფრების რეაბილიტაცია  და ინფრასტრუქტურის განვითარება“  (დონორი: ქეა საერთაშორისო, CARE, CASSIN project. 2001 წ)
 • „იძულებით გდაადგილებულ პირთა დასაქმება მცირე  ოჯახურ ბიზნესში“ (დონორი: IRC, 2001 წ)
 • „იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასაქმება მცირე ბიზნესში“ (დონორი: IRC, SV, UNCHR, 2000 წ)
 • „დევნილთა (ი.გ.პ.) კერძო პირების და ორგანიზაციების ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და გაუმჯობესება“. (დონორი: დანიის ლტოლვილთა საბჭო, DRC, 2000 წ)
 • „აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ცენტრი“ (დონორი:  ბრიტანეთის საელჩო – DFID. 1999 წ)