„იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასაქმება მცირე ბიზნესში“

„იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასაქმება მცირე ბიზნესში“

(დონორი: IRC, SV, UNCHR, 2000 წ)