განხორციელებული პროექტები

ფონდ „აფხაზინტერკონტის“ მიერ განხორციელებული პროექტები:

 

„სოციალურ–ეკონომიკური ინიციატივები, ახალი შესაძლებლობები, კონსტრუქციული და მდგრადი გარემო დევნილთათვის, სამეგრელო  ზემო სვანეთის რეგიონებში”   (დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,  განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო. 2016 წ)

„სოციალურ–ეკონომიკური ინიციატივები, ახალი შესაძლებლობები, კონსტრუქციული და მდგრადი გარემო დევნილთათვის, იმერეთის რეგიონებში” (დონორი: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,  განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.  2016 წ)

სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების შესაძლებლობები (დონორი: Evoluxer S.L 2016 წ)

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსში  2015 წლისს 22 ივლისს შესული ცვლილებების შესაბამისად ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში სოფლის მოსახლეობის  ჩართვის მხარდაჭერა” (დონორი CIDA, OSGF. 2016 წ).

„დევნილთა  თვითუზრუნველყოფისა და საზოგადოებაში  ინტეგრაციის ხელშეწყობა“ (დონორი: საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ CHCA  და ევრო კავშირი EU. 2015-2016 წ).

 „ყოფილ  მსჯავრდებულთა  ბიზნეს ინიციატივების მხარდაჭერა“ ( დონორი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო. 2016 წ)

„ტურიზმი სოფლად, როგორც რეგიონის სოფლის ეკონომიკური განვითარების  პოტენციალი და სიღარიბის შემცირების გზა რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში“ (დონორი: გაეროს განვითარების ფონდი UNDP. 2015-2016  წ).

„კენკროვანი კულტურების მოყვანის  და გადამუშავების სადემონსტრაციო მოდელების მოწყობა“ (დონორი: ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ 2016 წ).

 „ორგანიზაციის სოციალური საწარმოს ხელშეწყობა“ (დონორი: ადამიანი გაჭირვებაში, People In need (PIN). 2015 წ)

„ი.გ.პ.თა სოციალურ - ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა და სამართლებლივი გაძლიერება ადგილობრივ თვითმართველობებთან თანამშრომლობით“ (დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო,   OSGF. 2015 წ)

„პრივატიზირებულ დევნილი თემში მიკრო პროექტების განხორციელება“ (დონორი: დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში.  2015 წ)

„სურსათის  უსაფრთხოება და საარსებო წყაროების მეშვეობით მიკროგრანტების გადაცემა დაუცველი ფენებისთვის რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და სამეგრელო –ზემო სვანეთის  რეგიონებში". (დონორი: Chemonics. 2013-2014 წ)

„იმერეთის რეგიონში მცხოვრები შეჭირვებული დევნილი მოსახლეობის შესაძლებლობების და სამეწარმეო უნარ ჩვევების  განვითარება და თვითდასაქმებასა და სოციალურ ეკონომიკური ინტერგარციაში ხელშეწყობა“ (დონორი: CSRD. 2013-2014 წ)

„ქ. ქუთაისსა და წყალტუბოში დევნილთა რეაბილიტირებული ცენტრების ამხანაგობების გაძლიერება საკუთრებით სარგებლობის ადვოკატირება–ლობირებაში“. (დონორი: დიდი ბრიტანეთის საელჩო საქართველოში. 2014 წ)

„ფერმერთა მომსახურების გაუმჯობესებით  და მდგრადი განვითარებით  სიღარიბის დაძლევა   რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში“ (დონორი: იაპონიის საელჩო საქართველოში,  Japan Embassy. 2013 წ)

„დევნილი მოსწავლე  ახალგაზრდების სასოფლო-სამეურნეო ცოდნის  პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ათვისება და განვითარების ხელშეწყობა“ (დონორი: ა.შ.შ. საელჩო საქართველოში  US Embassy. 2013-2014 წ)

„იძულებით გადაადგილებულ მოზარდთა ახალი ინიციატივები და ახალი შესაძლებლობები“ (დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო,  OSGF. 2012 წ)

„სოფლის განვითარება რაჭა–ლეჩხუმში“  (RDRL)  (დონორი: ქეა საერთაშორისო და შვეიცარიის განვითარების სააგენტო,  CARE, SDC.  2009-2013 წ)

„იმერეთის რეგიონის, თერჯოლის მუნიციპალიტეტში გაუმჯობესებული ხარისხის მომსახურების მიწოდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაცია“  (დონორი: გადავარჩინოთ ბავშვები,  Save the Children. 2011-2012 წ)

„იძულებით გადაადგილებულ პირთა თემის მობილიზაცია და ინტეგრაცია“  (დონორი მსოფლიო ბანკი და თემის განვითარების ცენტრი: World Bank , CDPIDP  2010–2011 წ)

„იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის  ეკონომიკური განვითარების და საარსებო წყაროების მხარდაჭერა“ (დონორი გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა UNWFP. 2011 წ)

„დევნილთა თვითკმარობის გაძლიერება იმერეთის რეგიონში“ (დონორი: გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი: UNHCR 2009-2011წ) 

„ დევნილთა პროფესიული ტრენინგები/სწავლება  და შემდგომი დასაქმება იმერეთსა და სამეგრელოს რეგიონებში“  (დონორი: მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, IOM. 2011–2012 წ)

„ სათემო ინიციატივების გაძლიერება სიღარიბის შემცირებისათვის რაჭა, ლეჩხუმში და ქვემო სვანეთში“ (დონორი:ქეა საერთაშორისო, ევრო კომისია, CARE, EC. 2009-2011 წ)

„დევნილი თემის მობილიზაცია და საარსებო წყაროების ინიციატივების მხარდაჭერა და  უზრუნველყოფა“ (დონორი: კათოლიკური დახმარების სამსახური CRS.     2009-2010 წ)

„შემოსავლების გენერირება და დევნილი შეჭირვებული მოსახლეობის შემოსავლების გაზრდა“.  (დონორი:კათოლიკური დახმარების სამსახური CRS. 2007-2009 წ)

„საქართველოში 1991-1993 წლის კონფლიქტის მონაწილე ვეტერანთა რეაბილიტაცია და ინტეგრაცია“  (დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო“,   OSGF. 2008 წ)

„ორგანიზაციის ინსტიტუციონალური განვითარება“ (დონორი: ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველო,  OSGF. 2007 წ)

 თემის მობილიზაცია და სოციალურად დაუცველი ფერმერების გაუმჯობესება თვითუზრუნველყოფისათვის   გურიის, რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში“ (დონორი: გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა, UNWFP. 2004-2006 წ)

„იძულებით გადაადგილებულ პირთა როლის და შესაძლებლობების გაზრდა  ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირების პროცესში“ (დონორი: შერიგების რესურსები, Conciliation Resources. 2004-2010 წ)

„რაჭის რეგიონის ფერმერთა განვითარების ხელშეწყობა და დასაქმება ხილის წარმოების სფეროში “  (დონორი: მსოფლიო ბანკი და საქართველოს მთავრობა, World Bank, Georgian Government. 2004 წ)

„დევნილთა პრობლემებზე ორიენტირებული არა სამთავრობო ორგანიზაციების კოალიიცის განვითარება“. (დონორი: დანიის ლტოლვილთა საბჭო DRC. 2004 წ)

„აფხაზეთიდან  ი.გ.პ. თა თემის მობილიზაცია და მათი სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება“  (დონორი: გაეროს განვითარების პროგრამა, UNDP. 2003 წ)

„თემის მობილიზაცია და სოციალურ–ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება იმერეთის და რაჭა, ლეჩხუმის და ქვემო სვანეთის რეგიონში“. (WGSMI Project). (დონორი: CARE საერთაშორისო. 2002–2004 წ)

„სოფლის მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა  იმერეთის, გურიის და რაჭა, ლეჩხუმის, და ქვემო სვანეთის რეგიონებში“.  (დონორი: გაეროს მსოფლიო სასურსათო პროგრამა, UNWFP. 2002-2003 წ)

„ორგანიზაციის საქმიანობების დაგეგმარება და ორი წლის ანგარიშის გამოცემა“ (დონორი: Horizonti. 2002 წ)

„ახალგაზრდა ჟურნალისტების მხარდაჭერა და საინფორმაციო ბიულეტენების გამოცემა“  (დონორი: გაეროს მოხალისეები, UNV . 2002 წ)

„დევნილთა სიტუაციური კვლევა იმერეთის რეგიონში“ (დონორი:  დანიის ლტოლვილთა საბჭო, DRC. 2002 წ)

„ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება სახალხო დიპლომატიის აღდგენის კავშირებით და გზით“ (დონორი:  ბრიტანეთის საელჩო - DFID. 2001 წ)

„დევნილთა პრობლემებზე ორიენტირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარება“ (დონორი: გაეროს მოხალისეები, UNV.  2001 წ)

„თემის მობილიზაცია, თავშესაფრების რეაბილიტაცია  და ინფრასტრუქტურის განვითარება“  (დონორი: ქეა საერთაშორისო, CARE, CASSIN project. 2001 წ)

„იძულებით გდაადგილებულ პირთა დასაქმება მცირე  ოჯახურ ბიზნესში“ (დონორი: IRC, 2001 წ)

„იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასაქმება მცირე ბიზნესში“ (დონორი: IRC, SV, UNCHR, 2000 წ)

„დევნილთა (ი.გ.პ.) კერძო პირების და ორგანიზაციების ტექნიკური შესაძლებლობების გაძლიერება და გაუმჯობესება“. (დონორი: დანიის ლტოლვილთა საბჭო, DRC, 2000 წ)

„აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა პროფესიული გადამზადების და დასაქმების ცენტრი“ (დონორი:  ბრიტანეთის საელჩო - DFID. 1999 წ)